«Τιμητική Διάκριση»

Η Διεθνής Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών [Δ.Ε.Ε.Λ.] εις την οποίαν συμπεριληφθήκαμε προσφάτως ως νεογνόν αυτής μέλος, ένεκα της μέχρι τούδε ημετέρας

Περισσότερα